Uutiset

Uusi lupakäytäntö vähentää keräilijöitä ja lisää kuluja

24.01.2017

Poimintoja hallituksen esityksen yhteenvedosta liittyen asekeräilyyn

Asekeräilijän oikeudesta pitää tiedostoa hankkimistaan ampuma-aseista ja aseen osista hallussapitoluvan hakemisen sijasta luovuttaisiin. Keräilijän tulisi hakea aselupaa hankkimilleen, myös keräilysuunnitelmaan kuuluville ampuma-aseille, tehokkaille ilma-aseille ja aseen osille.

Keräilijän tulisi tehdä ilmoitus poliisille hankkimistaan aseen osista, jos niiden hallussapito perustuu siihen, että keräilijällä on oikeus vastaavista osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon. Uudistus toisi myös keräilijät paremmin lupavalvonnan piiriin ja parantaisi sitä kautta aseturvallisuutta.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Sähköistä asiointia vaativien uudistusten, kuten ase-elinkeinonharjoittajan ampuma-aseenja aseen osan yksilöintitietojen ilmoitusvelvollisuuden, sähköisen lupa-asioinnin sekä aseen esittämisen rajoittamisen osalta muutokset tulisivat kuitenkin voimaan vasta joulukuussa vuonna 2018, jolloin poliisin asetietojärjestelmän uudistaminen mahdollistaisi sähköisen asioinnin käytön aselupa-asioissa.

Se, että asekeräilijän tulisi hakea aselupaa myös keräilysuunnitelman mukaisille ampuma-aseille ja aseen osille tai tietyin edellytyksin tehdä ilmoitus poliisille hankkimistaan aseen osista, helpottaisi lupaviranomaisen valvontatehtävän hoitamista ja vähentäisi mahdollisuutta väärinkäytöksiin.

Tiedostonpito-oikeudesta luopumisen seurauksena asekeräilijöiden tekemienlupahakemusten määrä kasvaisi erityisesti siirtymäajan aikana, mikä kasvattaisi poliisilaitosten työmäärää. Esitettyjen uudistusten johdosta aseen osia koskevien ilmoitusten määrä ja lupaviranomaisen pyynnöstä tapahtuva aseen osien esittäminen kasvaisi.

Poliisihallituksen hakemuksesta myöntämään ampuma-aseita koskevaan tiedostonpitoon oikeutettuja keräilijöitä on tällä hetkellä noin 350 ja jokaisella tiedostonpitoon oikeutetulla keräilijällä on hallussaan useita tiedostoon merkittyjä aseita, joille ei ole hallussapitoon oikeuttavaa lupaa.

Keräilijöillä olevien aseen osien osalta on vaikeaa arvioida, kuinka suuria määriä aseen osia on tällä hetkellä merkittynä tiedostoihin tai kokonaan merkitsemättä, koska keräilijät ovat voineet pitää tiedostoa hankkimis- ja hallussapitoluvan hakemisen sijasta aseen osista tai jos keräilijällä on ollut oikeus vastaavista aseen osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon, tiedostoa ei ole tarvinnut pitää tai lupaa hankkia. Asekeräilijöitä on yhteensä noin 1 500.

Se, että asekeräilijän tulisi hakea aselupaa aseille ja aseen osille sekä tehdä ilmoitus tietyin edellytyksin hallussapitämistään aseen osista voi johtaa keräilyharrastuksen vähenemiseen. Toisaalta keräilijöiden on voimassaolevan lainsäädännön mukaan tullut hakea hankkimislupaa keräilysuunnitelmiin kuuluville ampuma-aseille, joten sinänsä aseluvan hakeminen ei olisi aseiden osalta niin suuri muutos. Suurempi muutos koskisi aseen osia, joiden osalta keräilijät ovat joko voineet pitää tiedostoa tai hakea lupaa ja tietyin edellytyksin olla pitämättä tiedostoa tai hakematta hallussapitoon oikeuttavaa lupaa ja myös tekemättä ilmoitusta poliisille.

 Aseiden, tehokkaiden ilma-aseiden ja aseen osien hankkimisen kustannukset todennäköisesti nousisivat uudistuksen myötä jatkossa niille keräilijöille, jotka ovat pitäneet tiedostoa hallussapitoluvan hakemisen sijasta. Uudistus tarkoittaisi muutostarpeita sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta.

Ehdotetulla muutoksella on vaikutuksia rikostorjuntaan, sillä keräilijöiden hallussapitämät aseet ja aseen osat olisivat muutosten jälkeen aiempaa kattavammin poliisin tiedossa ja valvonnassa.

Museoille lisää työtä ja kuluja

Niille yksityisille sekä kunnallisille museoille, jotka ovat pitäneet tiedostoa hankkimistaan aseista, aseen osista ja tehokkaista ilma-aseista, esitys aiheuttaisi jonkin verran hallinnollisen taakan lisääntymistä, koska museot joutuisivat hakemaan aselupaa näille aseille. Ehdotuksen mukaan aseluvan hakemiselle annettaisiin vuoden siirtymäaika, jonka aikana lupia ennen lainmuutosta hankituille aseille, aseen osille ja tehokkaille ilma-aseille voisi hakea maksutta.

Aseluvan hakeminen olisi niille museoille, jotka ovat aikaisemmin hyödyntäneet tiedostonpito-oikeutta, jatkossa kalliimpaa, koska asekeräilijän hankkimislupa on tiedostoa pitävälle keräilijälle ollut nykyisin edullisempi kuin tavallinen hankkimis- ja hallussapitolupa ja museot ovat tietyin edellytyksin voineet olla myös hakematta hallussapitoon oikeuttavaa lupaa tai tekemättä ampuma-aselain mukaista ilmoitusta hankkimistaan aseen osista.

Perusteena kaatumaan tuomittu EU-direktiivi

Monessa lausunnossa katsottiin, että asekeräilijän aseita ja aseen osia koskeva tiedostonpito tulisi säilyttää ampuma-aselainsäädännössä.

Asedirektiivin muutosta koskevien neuvottelujen edetessä on käytännössä ilmeistä, että asekeräilijät sisällytetään direktiivin soveltamisalaan, jolloin tiedostonpito ei ole enää mahdollista. Mikäli asekeräilijöiden tiedostonpidosta ei luovuta esityksen mukaisesti, on asia jälleen ajankohtainen asedirektiivin muutosta implementoitaessa. Kansalliselle täytäntöönpanolle annettava aika on Euroopan parlamentin äänestykseen menevässä asedirektiivin muutosluonnoksessa lyhyt 15 kuukautta, Esityksessä ehdotettu vuoden siirtymäaika asekeräilijöiden aseiden ja aseen osien lupa- ja ilmoitusasioiden hoitamiselle ei ole mahdollinen, jos muutos jätetään tehtäväksi direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä.

Poliisille kotietsintäoikeus ilman eri lupaa aseenomistajan kotiin

Poliisilaki 2 luku Yleiset toimivaltuudet, tässä yhteydessä esitetty muutos:

6 §. Sisäänpääsy ja etsintä vaara- ja vahinkotilanteissa.

Pykälän 1 momenttiin esitetään muutettavaksi niin, että momenttiin lisättäisiin uusi 4 kohta koskien sitä, että poliisilla on oikeus ampuma-aselain mukaisen väliaikaisen haltuunoton toteuttamiseksi päästä kotirauhan tai julkisrauhan suojaamaan tilaan tai muuhun paikkaan tai tilaan, johon ei ole yleistä pääsyä.

 Poliisilla olisi oikeus päästä kotirauhan tai julkisrauhan suojaamaan tilaan tai muuhun paikkaan tai tilaan, johon ei ole yleistä pääsyä, jos on perusteltu syy olettaa, että ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia käytetään väärin, taikka jos niitä koskevan luvan peruuttaminen on pantu vireille.

 

Klikkaa TÄSTÄ päästäksesi lukemaan koko hallituksen esitys.