Uutiset

Aselakiesitys lytättiin jopa ministeriöistä

12.06.2018

OKM puolustaa lausunnossaan keräilijöitä:

"Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää esityksen 42 b §:n 2 momentissa esitettyä keräi-
lyaseita koskeviin lupiin liitettävää kategorista ampumakieltoa tarpeettoman kireänä ja
siihen liittyvää poikkeusluvan hakemista hallinnollista työtä lisäävänä. Huomioon tulisi
ottaa, että asekeräilijän keräilysuunnitelma voi koskea myös tavanomaisia ampumaur-
heilussa ja metsästyksessä käytettäviä ampuma-aseita. Esityksessä esitetyn muutok-
sen mukaan keräilijä ei enää pystyisi käyttämään keräilykokoelmaan kuuluvaa asetta
aktiiviseen harrastukseensa. Direktiivin sanamuotojen mukainen täytäntöönpano ei
edellytä tällaisen ampumakiellon säätämistä. Lisäksi ilmeisesti yleinen tulkinta on ollut,
että ampuma-aseen hallussapitoluvan voi saada jollakin laissa säädetyllä perusteella ja
tämän jälkeen ampuma-asetta voi käyttää myös muuhun lailliseen käyttötarkoitukseen
edellyttäen, että ampuma-aselain mukaisia lupaehtoja ja muuta käyttötarkoitukseen liit-
tyvää lainsäädäntöä noudatetaan. Tämän tulkinnan säätäminen ampuma-aselaissa
saattaisi olla suotavaa tulkintaerimielisyyksien välttämiseksi."

 

Puolustusministeriö huomioi myös kiitettävästi ase- ja patruunakeräilijät lausunnossaan.